Om Halti

Historiens kraft i framtidens ideer

Halti løfter fram Nord-Troms gjennom attraktive møteplasser med røtter i vår natur, kultur og identitet. Vi utvikler bærekraftig næring, inspirerende opplevelser og læring for befolkning og besøkende.

Natur, kultur og næring

Halti er ett av de største utviklingstiltak i Nordreisa kommune i nyere tid. For kommunen, leietakerne, innbyggerne og brukerne representerer det nye Halti en fenomenal arena for å utvikle og formidle kunnskap, næring, læring og opplevelser.

Halti er et prosjekt som kan beskrives som en integrasjonsmodell, både fysisk og økonomisk i investering og drift. Mange enheter og kilder i og utenfor kommunen har gått sammen om å realisere bygget.

Halti er et senter for kompetanse, utvikling, kultur, utdanning og opplevelse i Nord-Troms og en viktig ressurs for å styrke det regionale kulturliv, samt natur og kulturbasert næringsliv. Samlokaliseringen og den unike koblingen mellom natur, kultur og næring gjør Halti til en regional møteplass og arena for utvikling og formidling. Halti skal være en viktig ressurs og identitetsbærer i regionen og lokalsamfunnet, revitalisere og styrke kvensk kultur og språk, utvikle og formidle kunnskap om naturbruk og forvaltning. 

Fortellingen om Halti

Vi er i Nord-Troms – en region preget av fantastisk og kontrastfylt natur. Om sommeren er det midnattssol og lyst hele døgnet, om vinteren har vi mørketid og flammende nordlys. Arktisk – med nordavind, store temperaturforskjeller og utfordrende vekstforhold. I tusenvis av år har det bodd folk her – da som nå har vi vært avhengig av naturen for å leve og overleve. Naturkreftene – en sterk makt.

Alle religiøse hengir sin skjebne til en makt. I den gamle samiske religionen betraktet man naturen som besjelet og levende. Man trodde at høye fjell, steinblokker og innsjøer hadde liv og kunne være til hjelp for menneskene hvis man tilba dem og ofret til dem. Det var ikke naturen i seg selv som var gjenstand for dyrkelsen, men makten som åpenbarte seg gjennom naturfenomenene.

Navnet Haldi er gitt til et isolert, men samtidig stort, høyt, spisst og dermed fremtredende fjell som skiller seg ut i landskapet. Haldi kommer av det samiske ordet «haldos». Dette spesielle og mektige ordet brukes når man overlater noe som er viktig og betydningsfullt i en betrodd venns varetekt – i tillit til at vennen skal passe på dette betydningsfulle som om det var hans eget. På flere finsk-ugriske språk knyttes ordet «halti» til et sted med en spesiell kraft og beskyttende egenskaper. Sammen har vi fått i oppdrag å ta vare på naturen, huske og formidle kulturarven samt å skape bærekraftig næring og godt livsgrunnlag for befolkningen i regionen.

Vi møter mange trusler: global oppvarming, CO2-utslipp, minoritetsutfordringer, fortielse av historien, språk som blir borte, sentralisering, lavt utdanningsnivå, lav kapitalkraft. Og interne utfordringer som lav selvfølelse og misunnelse. Vi unner ikke andre å lykkes. På Halti har vi fått arenaen, med møteplasser, scener, utstillinger og samlinger. Med fjellet som navnebror skal vi skille oss ut i landskapet. Sammen med alle gode krefter, og med våre aktørers verktøy og kompetanse, kan vi bidra til å skape opplevelser, utvikle næring og formidle kunnskap, slik at vi med stolthet kan ta vare på og løfte fram vår betydningsfulle arv – til beste for regionen.

Våre målsettinger

Halti skal være en tilgjengelig, attraktiv og spennende møteplass for levende kultur, kunnskap og næringsutvikling i Nord-Troms

Halti skal fremme kulturelt mangfold og bidra til revitalisering av kvensk språk og kultur

Halti skal heve naturens og kulturens status gjennom økt formidling, fokus og kulturproduksjon med vekt på kvalitet og mangfold

Halti skal være kunnskapssentrum som støtter opp om læring gjennom hele utdanningsløpet.

Halti skal sikre bærekraftig drift av virksomhetene gjennom ansvarlig eierskap, system for godt lederskap og gode driftsrutiner

Halti skal være en attraktiv arbeidsplass med et fagmiljø som tiltrekker seg kompetanse, bidrar til innovasjon, entreprenørskap, prosjektutvikling og kompetanseklynger